میدان شریعتی(تقی آباد)، پیشانی ایستگاه مترو،ضلع جنوب غربی