میدان بیت المقدس(میدان آب) نزدیک حرم امام رضا، جنب پارکینگ رضا