خیابان احمد آباد، پیشانی ایستگاه مترو قائم، مسیر رفت