جاده شاندیز، نبش ویرانی ۲۱،نمای رفت

Created by پرند | بهمن ۲۱, ۱۳۹۵ | بیلبورد, پل هوایی