بلوار وکیل آباد -بعد از پل نمایشگاه به طرف طرقبه و شاندیز

18