بلوار وکیل آباد -ابتدای بلوار وکیل آباد به سمت مشهد

16