بلوار وکیل آباد، پیشانی پل صیاد شیرازی( نمای برگشت)