بلوار وکیل آباد، پیشانی ایستگاه مترو کوثر،مسیر برگشت