بلوار وکیل آباد، پیشانی ایستگاه مترو نمایشگاه،مسیر رفت