بلوار وکیل آباد، پیشانی ایستگاه مترو صیاد شیرازی،مسیر برگشت