بلوار وکیل آباد، پیشانی ایستگاه مترو صدف،مسیر برگشت