بلوار وکیل آباد، پیشانی ایستگاه مترو دانش آموز،مسیر رفت