بلوار ملک آباد، پیشانی ایستگاه مترو آزادی،مسیر برگشت