بلوار ملک آباد، حدفاصل سه راه خیام و چهارراه ملک آباد ( دید از چهارراه ملک آباد)