بلوار ملک آباد، حدفاصل سه راه خیام و چهارراه ملک آباد ( دید از سه راه خیام)