بلوار شاهد ،جنب هتل همای شماره ۲ ،نزدیمک میدان جانبازان

29