بلوار شاهد ،جنب هتل همای شماره ۲ ،دید از ارشاد

30