بلوار خیام جنوبی ،بعد از هتل همای شماره ۲ ،روبروی پیشگامان

28

Created by پرند | مهر ۱۳, ۱۳۹۵ | بیلبورد, بیلبورد 26 متری