انتهای بلوار وکیل آباد، دوراهی طرقبه و شاندیز، پیشانی پل قطار شهری(تابلو۲)