شرکــــــــت تبلیغــــــــاتی پرنــــــــــد
در عرض چند ثانیه ، سامانه را دریافت کنید

Parand advertising campaigns

Working experience, successful background and customers’ demands were the reason for Parand company to officially start consulting and conducting outdoor advertising campaigns. Therefore, it has been tried to cover the needs and concerns of the customers by recognizing them and support customers as a reliable consultantکمپیـن هـای  تبلیغـاتـی  پـرنــد

سابقه کاری ، تجربیات پربار و تقاضای مشتریان باعث شد شرکت پرند با توکل بر خداوند متعال از سال ۱۳۸۳ بصورت رسمی وارد عرصه مشاوره و اجرای کمپ های تبلیغات محیطی شود و در این راستا با شناسایی نیازها و دغدغه ها ی مشتریان در صدد پوشش آنها برآید و به عنوان یک همکار خارج از سازمان و  مشاوری امین انجام وظیفه نماید.

204مشتریان پرند
1984پروژه های انجام شده
18قدمت پرند (سال)
2500فضای تبلیغاتی ( متر مربع)