شرکــــــــت تبلیغــــــــاتی پرنــــــــــد
در عرض چند ثانیه ، سامانه را دریافت کنید

Digital Network Features:

  • Magnitude: The possibility and chance to be broadcasted from 300 different places in a wide range in this networks is an unrivaled privilege which covers a considerable number of people.
  • Attractive and exclusive: Due to the fact that this media uses visual attractions such as: light, motion and vision, it has proved its superiority compared with traditional and static advertisement.
  • Number of advertisement: The possibility of broadcasting multiple advertisements with different messages and instant changes in the network is considered one of the most noticeable perks of this media in comparison with others.
  • Financial Benefit: Compared with other similar services, the major amount of services presented in this network in a specific amount of time are with a vast coverage and much lower expenses.

This network covers most parts of Mashhad cityby considering different types and levels of society through urban TV screens and hyper-market/shopping mall advertising screens.و یژگیـها ی شبـکـه دیجیتـا ل :

  • گستردگی: امکان پخش از۳۰۰ نقـطه در محدوده ای وسیع در این شبکه امتیـازی است بی رقیـب ، کـه جـمـعیتی قـابـل توجـه را پوشش می دهـد .
  • جذاب و منحصر به فرد : این رسانه به دلیل استفاده از جذابیت های بصری مانند : نور ، تصویر  و   حرکت ، برتری خود را نسبت به تبلیغات سنتی و ایستا بخوبی نشان می دهد.
  • تعداد آگهی : امکان پخش چند آگهی با پیام های مختلف و تغییر سریع در شبکه ، از امتیازات قابل توجه این رسانه نسبت به سایر رسانه ها می باشد .
  • صرفه اقتصادی : حجم وسیع خدمات ارائه شده در این شبکه در یک بازه زمانی مشخص ، در مقایسه با خدمات مشابه ، در واقع پوشش گسترده با هزینه کمتر است .
این شبکه سطح وسیعی از شهر مشهد را با نگاهیبـه اقـشـار و گـروهـهـای مختـلف جـامـعـه از طـریـق(تلویزیون های شهری ، نمایشگرهای مترو، نمایشگر های فروشگاهی ) تحت پوشش قرار می دهد
204مشتریان پرند
1984پروژه های انجام شده
18قدمت پرند (سال)
2500فضای تبلیغاتی ( متر مربع)