شرکــــــــت تبلیغــــــــاتی پرنــــــــــد
در عرض چند ثانیه ، سامانه را دریافت کنید

Billboard features:

 • It expresses the brand’s character and power
 • Eliminating unnecessary elements and brokers with regional campaigns in which frequent and permanent presence results in loyalty to the brand and instant awareness.
 • Billboard with perfect view
 • Major presence in different urban areas and target markets
 • The possibility of a unique design on this media
 • Presence in crowded areas with regular traffic
 • Covering the entrance and outdoor parts of the city
 • Covering all main streets and highways


و یـژ گـیـهـا ی بیـلـبـو ر د :

 • نشانگر شخصیت و قدرت یک برند
 • حذف واسطه ها و عناصر زائد در قالب کمپین های منطقه ای که حضور دائمی و تکرار، باعث وفاداری به برند و آگاهی سریع می شود .
 • تابلوهایی با دید عالی و بی نظیر
 • حضور گسترده در مناطق و بازارهای هدف با دایره گستردگی وسیع
 • امکان طراحی خاص بر ر و ی این رسانه
 • حضور در مسیرهای پر تردد با ترافیک قابل توجه
 • پوشش ورودی ها و خروجی های شهر
 • پوشش تمام خیابانهای اصلی و شاه راهها
204مشتریان پرند
1984پروژه های انجام شده
18قدمت پرند (سال)
2500فضای تبلیغاتی ( متر مربع)