شرکــــــــت تبلیغــــــــاتی پرنــــــــــد
در عرض چند ثانیه ، سامانه را دریافت کنید

Designing Department

The central core of effective advertisement is creativity. By benefiting from young experts and state of the art facilities, the creativity and production room of Parand has made it its ultimate goal to be the best consultant in introducing the products and services of its customers.

  • Brainstorming room
  • Graphic designing
  • Photography
  • Teaser trailer and industrial film production
  • Stall designing


دپارتمان طراحی

هستـه مرکزی تبلیغات موثر، خلا قیت است.اتاق تولید و خلاقیت پرند بر آنست با بهره گیری از نیروی جوان و متخصص و امکانات بروز ، بهترین مشاور در معرفی خدمات و محصولات شما مشتریان گرامی باشد.

  • اتاق فکر
  • طراحی گرافیک
  • عکاسی
  • تولید تیزر و فیلم صنعتی
  • غرفه آرایی
204مشتریان پرند
1984پروژه های انجام شده
18قدمت پرند (سال)
2500فضای تبلیغاتی ( متر مربع)